LEO KOENIG

2002 Solo exhibition in New York

Foreword by Carlo McCormick

Essay by Rachel Kushner


Leo Koenig

2002 Soho, New York